ΦΕΚ

Κυκλοφόρησε η Εγκ.4/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: 'Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί συμπλήρωσης της απόφασης 'Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών' του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (συνημμένο το σχετικό

Κυκλοφόρησε η Εγκ.4/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: 'Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί συμπλήρωσης της απόφασης 'Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών' του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ)

Την Εγκύκλιο 4/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα 'Αναζήτηση Εγγράφων', στην κατηγορία 'Εγκύκλιος' και Φορέας 'Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.'

Κατηγορία: 

Εγκ.20/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: 'Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)' - ΦΕΚ Β' 1794/28-8-09

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1749 τ.Β/24-8-2009 με την αριθμ. Δ17α/05/119/ΦΘ5.16./12-08-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά την 'Έγκριση τεχνικής οδηγίας − προσωρινής προδιαγραφής για την ανακατασκευή βάσεων οδοστρωσίας με ψυχρή ανακύκλωση...

...Οδοστρωμάτων και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών.'

 

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται στην Αναζήτηση Εγγράφων, Κατηγορία 'Υπουργική Απόφαση', Φορέας 'ΥΠΕΧΩΔΕ' και Έτος '2009'

Η σχετική Εγκύκλιος 17 / 2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής' βρίσκεται στην Αναζήτηση Εγγράφων, Κατηγορία 'Εγκύκλιος', Φορέας 'ΥΠΕΧΩΔΕ', και Έτος '2009'

Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1533 τ.Β/27-8-2009 με την αριθμ. Δ17γ/10/108/ΦΝ437 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά την έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου

Κατηγορία: 

Ψηφίστηκε στη Βουλή η Ρύθμιση παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης χρήσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Ψηφίστηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης χρήσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Η ρύθμιση έγινε ύστερα από προτάσεις τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων όσο και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Απόσπασμα του ΦΕΚ 410 τ.Β/6-3-2009 με την αριθμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορά την έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών.

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Απόσπασμα του ΦΕΚ 305 τ.Β/19-2-2009 με την αριθμ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορά την συμπλήρωση της απόφασης 'Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας'

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Απόσπασμα του ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008 με την αριθμ. 2/82452/0020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτ. - Οικ.&Ο., που αφορά τον καθορισμό της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, που ισχύει από 1.1.20

Απόσπασμα του ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008 με την αριθμ. 2/82452/0020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτ. - Οικ.&Ο., που αφορά τον καθορισμό της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, που ισχύει από 1.1.2009

Κατηγορία: 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανα

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου, αλλά το στοιχείο αυτό παρατίθεται κατά τρόπο μερικώς ανακριβή, η πλημμέλεια αυτή πρέπει να θεωρηθεί επουσιώδης, μη καθιστώσα απαράδεκτη την προσφορά, εφΆ όσον από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, εν συνδυασμώ λαμβανόμενα, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι στο έργο της συγκεκριμένης δημοπρασίας.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας , που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και οι οποίες , προκειμένου να λάβουν την ενημερότητα πτυχίου τους , προσεκόμισαν ήδη στην άνω υπηρεσία (ή πάντως όφειλαν κατά νόμον να είχαν π

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας , που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και οι οποίες , προκειμένου να λάβουν την ενημερότητα πτυχίου τους , προσεκόμισαν ήδη στην άνω υπηρεσία (ή πάντως όφειλαν κατά νόμον να είχαν προσκομίσει) αντίγραφα των ΦΕΚ , στα οποία είναι καταχωρημένες οι τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού τους , δεν απαιτείται να προσκομίσουν εκ νέου τα ΦΕΚ αυτά στο στάδιο του διαγωνισμού.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΦΕΚ