Έξοδα δημοσιεύσεων διακήρυξης

Ερώτημα σχετικά με τα έξοδα των δημοσιεύσεων της διακήρυξης που βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου

Η απάντηση του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ Αναστασίου Γακίδη στο ερώτημα του ΣΕΔΕ Καρδίτσας (συμπεριλαμβανομένου υποδείγματος) βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 
Εγγραφή στο RSS - Έξοδα δημοσιεύσεων διακήρυξης