Έλεγχος

Νέες διατάξεις περί απροβλέπτων Εγκύκλιος 30/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ με τίτλο:'Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών'.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 30/2007
 
     Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 30/10-12-2007 (υπ’ αριθ. πρωτ.Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-2007) δίδονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται σε νόμο που πρόκειται να δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες, το άρθρο τέταρτο (παρ. 1 και 3) του οποίου αναφέρεται σε θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων.
Κατηγορία: 

Οι ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 07-13(ΕΣΠΑ).

 

Κατηγορία: 

Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 'Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος' δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το αρχείο της απόφασης πατήστε εδώ

 

Κατηγορία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την συνάντηση της Συντονιστικής των Εργοληπτικών Οργανώσεων με τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΑ.

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ)
Θεμιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735

Κατηγορία: 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την Εγκύκλιο 33/24-12-2004, προσέγγισε το θέμα της διαφορετικής κοστολόγησης των έργων που εκτελούνται στα νησιά. Η παράγραφος 6 της Εγκυκλίου αυτής καταλήγει: «Συνεπώς η συγκεκριμένη εργασία θα κοστολογείται στο τιμολόγιο Δημοπράτησης με δύο άρθρα, αυτό του ενιαίου τιμολογίου και το άρθρο της πρόσθετης αποζημίωσης λόγω των (πλήρως αιτιολογημένων) ειδικών συνθηκών. Τα άρθρα πρόσθετης αποζημίωσης λόγω ειδικών συνθηκών θα εγκρίνονται με απόφαση της οικείας Προϊσταμένης Αρχής η οποία θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δ17 της Γ.Γ.Δ.Ε.».

Κατηγορία: 

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών, καταβάλλεται στον ανάδοχο μειωμένο εργολαβικό αντάλλαγμα;

 
Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης
 
 
Κατηγορία: 

Σε διαγωνισμό που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 09/1985 («ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου»), επιτρέπεται επιμέρους τιμές άρθρων του Τιμολογίου, είτε αναλυτικές είτε κατ’ αποκοπή, να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Τιμ

Σε διαγωνισμό που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 09/1985 («ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου»), επιτρέπεται επιμέρους τιμές άρθρων του Τιμολογίου, είτε αναλυτικές είτε κατ’ αποκοπή, να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογί

απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης

Κατηγορία: 

ΠΟΛ:1066, Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Έλεγχος