Έλεγχος

Παρατηρήσεις και ενημερώσεις των νομικών συμβούλων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ Γακίδη και κ. Γαλενιανού για τα νέα σχέδια νόμων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Οι παρατηρήσεις του κ. Γακίδη για τον ν. 3669 βρίσκονται εδώ.

Οι παρατηρήσεις του κ. Γαλενιανού για τον ν. 3669 βρίσκονται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκ.16/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: 'Δημοσίευση της αριθμ. 20554/ΕΥΣ3430/13-5-2010 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων»

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Επιστολή του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: 'Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης'

Η επιστολή του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκ.2/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: 'Οδηγίες για τον ορθό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την ορθή αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν 3316/2005)'

Κατηγορία: 

Κυκλοφόρησε η Εγκ.2/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: 'Οδηγίες για τον ορθό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την ορθή αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν 3316/2005)'

Την Εγκύκλιο 2/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα 'Αναζήτηση Εγγράφων', στην κατηγορία 'Εγκύκλιος' και Φορέας 'Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.'

Κατηγορία: 

Η μονομερής από τον κύριο του έργου ή την διευθύνουσα υπηρεσία, μεταβολή των δεδομένων κονδυλίων προγενέστερων ανακεφαλαιωτικών πινάκων του έργου, που καταρτίσθηκαν εγκρίθηκαν, και οριστικοποιήθηκαν σε σχέση με προγενέστερες τμηματικές εκτελεσθείσες

Η μονομερής από τον κύριο του έργου ή την διευθύνουσα υπηρεσία, μεταβολή των δεδομένων κονδυλίων προγενέστερων ανακεφαλαιωτικών πινάκων του έργου, που καταρτίσθηκαν εγκρίθηκαν, και οριστικοποιήθηκαν σε σχέση με προγενέστερες τμηματικές εκτελεσθείσες πιστοποιήσεις, δεν είναι επιτρεπτή ούτε κατά τον πραγματοποιούμενο μεταγενέστερο τελικό έλεγχο, εάν η μεταβολή αυτή και η ανατροπή του οριστικοποιημένου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της συναφούς πιστοποίησης εργασιών και εντολής πληρωμής, οφείλεται αποκλειστικά σε μεταβολή των απόψεων της υπηρεσίας αυτής ως προς τη νομιμότητα των κονδυλίων των οπ

Εγκ.19/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: 'Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος υπ' αρίθμ 93 'Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Ψηφίστηκε στη Βουλή η Ρύθμιση παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης χρήσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Ψηφίστηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης χρήσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Η ρύθμιση έγινε ύστερα από προτάσεις τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων όσο και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Η διάταξη δε της παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 609/1985, που ορίζει ότι η αρμόδια για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου επιτροπή 'ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τι

Η διάταξη δε της παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ.

Κατηγορία: 

Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι πλήρης, καθολικός και αυτεπάγγελτος. Ο παρεχόμενος από τα πολιτικά δικαστήρια ή το ΣτΕ προσωρινός ή οριστικός δικαστικός έλεγχος των παρανόμων π

Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι πλήρης, καθολικός και αυτεπάγγελτος. Ο παρεχόμενος από τα πολιτικά δικαστήρια ή το ΣτΕ προσωρινός ή οριστικός δικαστικός έλεγχος των παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής παρέχεται μόνο στο μέτρο που ζητείται και υπόκειται σε δικονομικούς περιορισμούς. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται μόνο από το δεδικασμένο, αλλά όχι και από το προσωρινό δεδικασμένο των αποφάσεων των δικαστηρίων αυτών.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Έλεγχος