Τα άρθρα 52 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) μετά την τροποποίησή τους από τον Ν. 4070/2012 - ¶ρθρο του νομικού συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τ. Γακίδη