Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθο

Στην περίπτωση που το υπό κατασκευή έργο παρουσιάζει ελαττώματα, εάν μεν αυτά είναι επουσιώδη, η Υπηρεσία διατάσσει, με «ειδική διαταγή», τη διόρθωσή τους ή προβαίνει στη μείωση της αμοιβής του αναδόχου, εάν δε αυτά είναι ουσιώδη και δεν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με την ως άνω «ειδική διαταγή», προβαίνει η ίδια η Υπηρεσία στην αποκατάστασή τους και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη στον ανάδοχο. Συνεπώς, δεν μπορεί η Υπηρεσία να προβεί σε μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος, λόγω διαπιστώσεως ουσιωδών ελαττωμάτων στο έργο.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.