ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας - Διαμαρτυρία προς τον ΟΠΑΠ

 

Ο ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε., την ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρίας:
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
 
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της δημοσιευθείσας διακήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των έργων «διαμόρφωσης ενιαίας εταιρικής μορφής του ΟΠΑΠ» όπου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
·        Ζητούνται ορθά, εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.Ε.Π. πλην όπως δεν είναι σαφές εάν πρέπει να ανήκουν είτε στην 1η, 2η τάξη στα οικοδομικά είτε στις αντίστοιχες Η/Μ είτε ταυτόχρονα και στις δυο κατηγορίες, ενώ επίσης δεν διευκρινίζεται εάν επιτρέπονται κοινοπραξίες των παραπάνω σχημάτων.
·        Δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός (έστω ενδεικτικός) του συνολικού προγράμματος αλλά και των έργων ή πακέτων έργων που θα ανατεθούν σε κάθε επιχείρηση ώστε να προκύπτει και η απαιτούμενη τάξη εργοληπτικής επιχείρησης (Α1, Α2, 1η, 2η κ.λ.π.)
·        Ζητείται από εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ να αποδείξουν την τεχνική τους και οικονομική τους δυνατότητα αλλά και την εμπειρία τους ενώ αυτό έχει κριθεί κατά την κατάταξή τους στις αντίστοιχες τάξεις του ΜΕΕΠ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και μάλιστα κατά τον πλέον αδιάβλητο τρόπο.
·        Ζητείται απόδειξη δανειοληπτικής ικανότητας ενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αυτό απαιτείται για έργα όπου καλούνται επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην 4η και άνω τάξεις.
·        Δεν αναφέρεται το σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι διαγωνισμοί, εάν υπάρξουν τέτοιοι, ενώ η κατάρτιση λίστας συνεργαζόμενων εργοληπτικών εταιριών παραπέμπει σε απευθείας αναθέσεις με αδιαφανή κριτήρια.
·        Δεν γίνεται χρήση των ενιαίων προτύπων διακηρύξεων σύμφωνα με τα οποία δημοπρατούνται όλα τα δημόσια έργα, και αντ’αυτού ζητούνται δικαιολογητικά και λίστες εμπειρίας άνευ πραγματικής αποδεικτικής αξίας.
·        Δεν αναφέρεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνουν οι διαγωνισμοί.
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για την αποφυγή κωλυμάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματός σας και την διατήρηση των αρχών της ισονομίας, σας προτείνουμε τις παρακάτω νόμιμες και τυπικά ορθές ενέργειες:
·        Να συντάξετε νέα διακήρυξη σύμφωνα με τα υποδείγματα Α,Β,Γ του ΥΠΕΧΩΔΕ για κάθε ομάδα-πακέτο έργων αφού τα ενοποιήσετε γεωγραφικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξυπηρετεί τους σκοπούς σας.
·        Να θεωρηθεί ως εκδήλωση ενδιαφέροντος η αγορά τευχών για συμμετοχή στους διαγωνισμούς από τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ.
·        Να διατυπώσετε σαφώς το σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι διαγωνισμοί ως επίσης και τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των ομάδων έργων.
·        Να κληθούν τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς αυτούς.
·        Να αποφύγετε τις απευθείας αναθέσεις με αδιαφανή κριτήρια.
·        Για όλα τα παραπάνω, να κάνετε χρήση των τεχνικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. εάν δεν υπάρχει ακόμη αντίστοιχο επανδρωμένο τμήμα στην υπηρεσία σας.
 
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Γάγαλης
Ο Γεν. Γραμματέας
Ορέστης Μεσοχωρίτης
 
Κατηγορία: