Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης δημόσιου έργου, λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, που επέρχεται μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, ο κύριος υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, σύμφωνα με την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία. Αναιρείται από

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης δημόσιου έργου, λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, που επέρχεται μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, ο κύριος υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, σύμφωνα με την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία. Αναιρείται απόφαση για την καταβολή αποζημίωσης,διότι ορίσθηκε ποσό αποζημίωσης χωρίς προηγουμένως να έχει διαπιστωθεί εάν η σύμβαση διαλύθηκε και με ποιό τρόπο και χωρίς να έχει προηγηθεί ο καθορισμός των οφειλόμενων στον ανάδοχο του έργου, κατόπιν πιστοποιήσεως των εκτελεσθεισών εργασιών και του κανονισμού αποζημίωσης για τις μη εκτελεσθείσες εργασίες με απόφαση του κυρίου του έργου, μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής και γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.