Ψηφίστηκε στη Βουλή η Ρύθμιση παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης χρήσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Ψηφίστηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης χρήσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Η ρύθμιση έγινε ύστερα από προτάσεις τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων όσο και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Από πλευράς Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κατατέθηκε αίτημα με σχέδιο τροπολογίας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά τον συμψηφισμό του ΦΠΑ μη εισπραχθέντων τιμολογίων. Τελικώς το αίτημα αυτό το οποίο υποστηρίχτηκε με κοινό έγγραφο όλων των εργοληπτικών οργανώσεων, δεν κατέληξε σε κατάθεση τροπολογίας εκ μέρους του κυρίου Υπουργού.

-------------------------------------------------------------------

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και λοιπές διατάξεις

¶ρθρο 3 - Φορολογικό απόρρητο και λοιπές διατάξεις
5. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Θέματα φορολογικών ελέγχων και Κ.Β.Σ.

¶ρθρο 9 - Περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων
χωρίς έλεγχο, διοικητική επίλυση της διαφοράς
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. 253 ΑΆ) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εξαιρούνται γενικώς της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου οι δηλώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των γεωργικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον οι ως άνω επιχειρήσεις δεν προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του Κώδικα, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών, των επιχειρήσεων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου και των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν τήρησαν βιβλία, αν και είχαν σχετική υποχρέωση.»
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τις δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31.12.2008 και μετά.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7, περιορίζεται στο μισό (1/2) το προβλεπόμενο ποσοστό προσαύξησης του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και 5 του άρθρου 34 και 5 του άρθρου 49, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρμογή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
Λοιπές διατάξεις

΄Αρθρο 23 - Μείωση τέλους χαρτοσήμου επί των εγγραφών στα βιβλία κοινοπραξιών.
1. Μειώνεται κατά το ήμισυ το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28-07-1931 (ΦΕΚ Α΄ 239), όπως ισχύει, για τις εγγραφές περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων από τα μέλη τους στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ειδικά με διατάξεις νόμων για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που από την εγγραφή ή άλλο έγγραφο αποδεικνύεται ότι η κατάθεση ή η ανάληψη αφορά σύμβαση, πράξη κ.λ.π. υποκείμενη σε τέλος χαρτοσήμου, οπότε οφείλεται το προβλεπόμενο για τη σύμβαση, πράξη κ.λ.π. τέλος χαρτοσήμου.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για εγγραφές στα βιβλία των κοινοπραξιών που πραγματοποιούνται από την 1η του μεθεπόμενου μήνα από την δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

----------------------------------------------------------------

Για τα άρθρα 3.5 και 23.1 το έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών βρίσκεται εδώ.

Για το άρθρο 9.1 (αφορά χρήσεις τζίρου μέχρι ¤300,000) το έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών βρίσκεται εδώ.

Για το συμψηφισμό του Φ.Π.Α. από μη είσπραξη τιμολογίων το έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: