Προτάσεις ΠΕΣΕΔΕ για την τροποποίηση και προσαρμογή του Π.Δ. 171/87