ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΠΕ Πελοποννήσου σχετικά με την πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους υπέβαλλαν την αίτησή τους στο E-mail που αναγραφόταν στην πρόσκληση και δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει με την υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. έδρας, τηλ. 2710238562) για ενημέρωση, παρακαλούνται να αποστείλουν ξανά την αίτηση και τα συνοδευτικά στοιχεία στο fax της υπηρεσίας: 2710243185. Επιπλέον, λόγω της λήξης της προθεσμίας της πρόσκλησης, καλούνται να αποστείλουν και αποδεικτική σελίδα εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης.

Φορέας: