Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως α

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έκπτωση αναδόχου από της εκτελέσεως δημοσίου έργου, δεν αρκεί η έκδοση της αποφάσεως της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του αναδόχου κατά της πράξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κηρύξεως αυτού ως εκπτώτου, εντός της διμήνου προθεσμίας από της καταθέσεως της ενστάσεως, αλλΆ απαιτείται επιπροσθέτως και η κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής στον ανάδοχο εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. * Η απόφαση εκδόθηκε από την 7μελή σύνθεση του Δ΄ Τμήματος ΣτΕ , στην οποία είχε παραπεμφθεί με την υπΆ αριθ. 138/2003 απόφαση της 5μελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος ΣτΕ (είχε καταλήξει με οριακή πλεοψηφία σε αντίθετη άποψη).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.