Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών