Αρχείο νομοθεσίας

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1080/09-06-2017
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 09-06-2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 65Γ1Η-ΕΚΒ
Τίτλος: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%

Νομοθέτημα: Αριθμ. 3491/09-06-2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 09/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1992
Τίτλος: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ́), όπως ισχύει.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου & Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.

Νομοθέτημα: Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 & Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 07/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1956 Β'/07-06-2017
Τίτλος: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου & Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 απόφασης του Υπουργού «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

Νομοθέτημα: Αριθ. 25599/1453
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 06/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1942Β'/06-06-2017
Τίτλος: Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β ́ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Νομοθέτημα: Αριθμός Απόφ.: 56902/215/02-06-2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής
Ημερομηνία: 02/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1924Β' 02/06/2017
Τίτλος: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου: 19893/606
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 30/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96
Τίτλος: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης

Νομοθέτημα: Α.Π.: 2756/23-05-2017
Φορέας: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Ημερομηνία: 23/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975
Τίτλος: Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης
Αρχείο:
Σχόλια:

Σχετικό έγγραφο: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 -  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης

Νόμος: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

ΥΑ Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξής: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης"

Νομοθέτημα: Αριθμ. 57654/2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 23-05-2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1781Β'/23-05-2017
Τίτλος: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Κοινή ΥΑ Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών: "Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης"

Νομοθέτημα: Αριθμ. Φ.80000/οικ.21628/936
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 18-05-2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1721Β'/18/05/2017
Τίτλος: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων"

Νομοθέτημα: ΥΑ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 19/05/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1746/19-05-2017
Τίτλος: Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Σελίδες