Αρχείο νομοθεσίας

Εγκύκλιος 6 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 6
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 23/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673
Τίτλος: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για "απευθείας αναθέσεις" Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει

Νομοθέτημα: ΠΟΛ. 1051/2017
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 03/04/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1148 Β'
Τίτλος: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Εγκύκλιος 8 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 8/30-03-2017
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 30/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΕΝΥ465ΧΘΞ-ΧΨΤ
Τίτλος: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Αρχείο νομοθεσίας

ΕΦΚΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 17
Φορέας: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ
Ημερομηνία: 28/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν
Τίτλος: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1047
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 24/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΘΩΔΗ-1ΩΟ
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείων Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017

Νομοθέτημα: Απόφαση Αριθ. 30733
Φορέας: Υπουργεία Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών
Ημερομηνία: 21/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 940Β'
Τίτλος: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

YA κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ημερομηνία: 22/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017
Τίτλος: Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1042
Φορέας: Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 20/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Χ2ΩΗ-ΧΜΙ
Τίτλος: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 14/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΚΗΣΚ Εγχειρίδιο Χρήσης

Νομοθέτημα: Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΗΣΚ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 17/03/2017
Δημοσίευση: https://kisk.ggde.gr
Τίτλος: Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΗΣΚ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο

Σελίδες