Αρχείο νομοθεσίας

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Νομοθέτημα: Αριθμός Απόφ.: 56902/215/02-06-2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής
Ημερομηνία: 02/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1924Β' 02/06/2017
Τίτλος: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου: 19893/606
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 30/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96
Τίτλος: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΕΑΑΔΗΣΥ: Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης

Νομοθέτημα: Α.Π.: 2756/23-05-2017
Φορέας: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Ημερομηνία: 23/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975
Τίτλος: Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης
Αρχείο:
Σχόλια:

Σχετικό έγγραφο: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 -  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης

Νόμος: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

ΥΑ Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξής: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης"

Νομοθέτημα: Αριθμ. 57654/2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 23-05-2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1781Β'/23-05-2017
Τίτλος: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Κοινή ΥΑ Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών: "Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης"

Νομοθέτημα: Αριθμ. Φ.80000/οικ.21628/936
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 18-05-2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1721Β'/18/05/2017
Τίτλος: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων"

Νομοθέτημα: ΥΑ ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 19/05/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1746/19-05-2017
Τίτλος: Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Ν 4472 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 18-21

Νομοθέτημα: Ν 4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας
Ημερομηνία: 19-05-2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Α'74/19-05-2017
Τίτλος: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
Αρχείο:
Σχόλια: Άρθρο 47: η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα μετατίθεται για τις 15/6/2017 για την Κεντρική Κυβέρνηση και για 20/10/2017 για το σύνολο του Δημόσιου τομέα.
Άρθρο 118: αφορά τα Μητρώα Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων - παραπέμπει σε έκδοση ΠΔ για τις λεπτομέρειες εντός 8 μηνών.
Άρθρο 119: αφορά άρση πλήθους περιορισμών (νομική μορφή ΑΕ από 3η τάξη και άνω - γεωγραφικοί περιορισμοί - άνω-κάτω όρια κα)
Νόμος: 
  • Νόμος

ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Νομοθέτημα: ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017) - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 8-5-2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ
Τίτλος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Ορθή Επανάληψη - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Νομοθέτημα: Αρ. Εγκυκλίου 1066057
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 03/05/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΛΘ1Η-ΒΜ4
Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Νομοθέτημα: Απόφαση Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1063470 ΕΞ 2017
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 09/05/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1579/09-05-2017
Τίτλος: Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

Σελίδες