Αρχείο νομοθεσίας

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Νομοθέτημα: Απόφαση
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 26/03/2015
Δημοσίευση: Αρ. Πρωτ: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889ΕΞ2015
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
Αρχείο:
Σχόλια: Η προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής παρατείνεται έως 31/12/2015

 

Νόμος: 
  • Απόφαση

Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία: 24/03/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΥΥ9465ΦΘ5-5ΒΞ
Τίτλος: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Νομοθέτημα: Προεδρικό Διάταγμα 28/2015
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 23-03-2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 34 Α'/23-03-2015
Τίτλος: Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Προεδρικό Διάταγμα

Νόμος 4321/2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Νομοθέτημα: Νόμος 4321/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 21-03-2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 32 Α'/21-03-2015
Τίτλος: Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Νόμος

Νόμος 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις

Νομοθέτημα: Νόμος 4320/2015
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας
Ημερομηνία: 19/03/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Α'29/19-03-2015
Τίτλος: Νόμος 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις
Αρχείο:
Σχόλια: Στο άρθρο 37 προβλέπεται η αναστολή ισχύος του ν4281/14 έως 31/12/2015

 

Νόμος: 
  • Νόμος

ΠΟΛ 1051/2015 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1051/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 18/03/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 373 Β'/18-03-2015
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Εγκύκλιος 6/2015 Δημοσίευση απόφασης με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων»

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 6/2015
Φορέας: Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
Ημερομηνία: 17/03/2015
Δημοσίευση:
ΑΔΑ: 6Ι2Ζ465ΦΘΘ-2ΒΤ
Τίτλος: Δημοσίευση απόφασης με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων»
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος 5/2015 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5/2015
Φορέας: Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Ημερομηνία: 10/03/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω2ΠΓ465ΦΘΘ-ΑΦ0
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΥΑ 14398/2015 Ανάκληση της αριθμ. Φ 10060/50995/11042/30−12−2014 απόφ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας "Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ"

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση 14398/2015
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία: 02/03/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 86 ΥΟΔΔ/02-03-2015
Τίτλος: ΥΑ 14398/2015 Ανάκληση της αριθμ. Φ 10060/50995/11042/30−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας "Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ"
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 10
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 27/02/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ
Τίτλος: Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Σελίδες