Αρχείο νομοθεσίας

Εγκύκλιος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 21/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΕ40465Θ1Ω-ΩΙ2
Τίτλος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015

Νομοθέτημα: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 18/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 84 Α'/18-07-2015
Τίτλος: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Άρση της τραπεζικής αργίας με θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
Νόμος: 
  • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ...

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1500 Β'/17-07-2015
Τίτλος: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 κα ι 45 του Ν. 4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015

Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

ΠΟΛ 1159/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1159/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω1Ρ2Η-Λ6Ι
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)
Αρχείο:
Σχόλια: Οι αλλαγές που επέρχονται στο φορολογικό
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1160/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1160/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 9690Η-52Ν
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
Αρχείο:
Σχόλια: Οι αλλαγές που επέρχονται στους συντελεστές ΦΠΑ από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 16/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1482 Β'/16-07-2015
Τίτλος: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

Εγκύκλιος ΓΓΥ: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 9 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον ν.4013/2011

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Υποδομών
Ημερομηνία: 16/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω222465ΦΘΘ-ΒΨΑ
Τίτλος: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 9 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον ν.4013/2011
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 ΕΑΑΔΗΣΥ: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 8
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 16/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7
Τίτλος: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)
Αρχείο:
Σχόλια: Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την “Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)”. Ειδικότερα, το Μέρος Β' του ν. 4281/2014 (Α΄ 160/8.8.2014) με θέμα “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” αποτελείται από τους “Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, ως ενοποιήθηκαν, απλουστεύθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, και εδράζεται στην ανάγκη απλούστευσης και ενοποίησης των Κανόνων περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία πραγματώνεται μέσω της κατάργησης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αντίκειται ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4281/2014 (βλ. άρθρο 199 παρ. 1 περ. ΣΤ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς του άρθρου 157 “Εγγυήσεις” άρχεται, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των λοιπών ρυθμίσεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 1), από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, δηλαδή από 08.08.2014 (άρθρο 201 παρ. 5), καθώς και τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Αρχή αναφορικά με το ισχύον καθεστώς εγγυήσεων, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση αυτοτελούς ειδικής Κατευθυντήριας Οδηγίας με αντικείμενο το ζήτημα των εγγυήσεων, σε συμπλήρωση της Κατευθυντήριας Οδηγίας με αρ. 5 και θέμα “Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014” (Απόφαση 337/2014 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, αρ. πρωτ. 4590/3.11.2014/ΑΔΑ: 7ΘΘ90ΞΤΒ-Τ20), όπως τροποποιήθηκε κατά την 11η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Αρχής την 9η Φεβρουαρίου 2015 και ισχύει.
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 15/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω761ΟΞΤΒ-Υ8Ε
Τίτλος: Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

ΠΟΛ 1153/2015 Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α ' /28.06.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1153/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΜΩΧΗ-ΛΛΠ
Τίτλος: Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση  της διάρκειας  της τραπεζικής αργίας  που  ορίζεται  από  την  Π.Ν.Π.  «Τραπεζική  αργία  βραχείας  διάρκειας»  (ΦΕΚ  65Α ' /28.06.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Σελίδες