Αρχείο νομοθεσίας

ΠΝΠ Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σ

Νομοθέτημα: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 31/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 90 Α'/31-07-2015
Τίτλος: Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)
Αρχείο:
Σχόλια: Επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές με ημερομηνία πληρωμής – λήξης από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, που δεν εξοφλούνται, δεν θα μπουν στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η παράταση δίνεται για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που εξαιτίας των περιορισμών, που ισχύουν στην λειτουργία των τραπεζών δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Νόμος: 
  • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 5)

Νομοθέτημα: Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 5)
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 30/07/2015
Δημοσίευση: http://www.ypeka.gr/
Τίτλος: Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 5)
Αρχείο:
Σχόλια: 

Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24) προς εφαρμογή του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε μέσω ενός συνεκτικούπλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι. Τελικός σκοπός είναι να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, να μειώνεται ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιώνεται η αποδοτικότητά το υς, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Το ΕΣΔΑ καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τωναποβλήτων, υποδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα και τις δράσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι αρχές που θέτει ο Νόμος 4042/2012 (Α’ 24). Το παρόν ΕΣΔΑ, ως πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασμός, εφαρμόζεται στο σύνολο των αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4042/2012 (Α ́ 24).

Νόμος: 
  • Απόφαση

Υ.Α. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων ...

Νομοθέτημα: Υπουγική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
Ημερομηνία: 30/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΖΕ6465ΦΘΘ-051
Τίτλος: Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών- Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (2η Έκδοση) ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 37/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014

Νομοθέτημα: Κατευθυντήρια Οδηγία 5 (2 Έκδοση)
Φορέας: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ημερομηνία: 27/08/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω79ΤΟΞΤΒ-9Ν7
Τίτλος: Απόφαση 37/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014
Αρχείο:
Σχόλια: Στις 8 Αυγούστου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο N. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (εφεξής: «ο νόμος»), στο μέρος Β' του οποίου περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο νόμος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης και είδους της αναθέτουσας αρχής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προβλέπει την σταδιακή θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων αυτού προς τον σκοπό της ομαλής μετάπτωσης στο νέο καθεστώς, κρίνεται απαραίτητη σε πρώτη φάση η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του νόμου καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού.
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος
Carrier: 

Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα

Νομοθέτημα: Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα
Φορέας: Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
Ημερομηνία: 24/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1563 Β'/24-07-2015
Τίτλος: Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Απόφαση

Υ.Α. Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 24/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1561 Β'/24-07-2015
Τίτλος: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Υπουργική Απόφαση

ΠΟΛ 1162/2015 Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1162/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 22/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1537 Β'/22/07/2015
Τίτλος: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.
Αρχείο:
Σχόλια:

Παράταση καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.

Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 22/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΓΙ34691ΩΓ-9Ρ4
Τίτλος: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 παρατείνεται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/07/2015
Νόμος: 
  • Έγγραφο

Εγκύκλιος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4331/2015 – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 21/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω1Ρ6465Θ1Ω-ΡΜΚ
Τίτλος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4331/2015 – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 21/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΕ40465Θ1Ω-ΩΙ2
Τίτλος: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 – Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες