Η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στην οποία προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως Προέδρου, δεν συγκροτείται νομίμως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, στην οποία συμμετεί

Η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στην οποία προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως Προέδρου, δεν συγκροτείται νομίμως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, στην οποία συμμετείχε δικαστικός λειτουργός, προσβληθεί ή έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, ασχέτως αν έχει προβληθεί ως λόγος ακύρωσης η μη νόμιμη σύνθεσή της, θα ακυρωθεί εξ αυτού του λόγου, αυτεπαγγέλτως εξεταζομένου. Κατά τα λοιπά όσες αποφάσεις Επιτροπών του άρθρου 152 δεν προσβληθούν, θεωρούνται νόμιμες (ως διοικητικές πράξεις που τεκμαίρονται νόμιμες εωσότου ακυρωθούν από τα Δικαστήρια ή ανακληθούν από τη Διοίκηση).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.