Ευθύνη Δημοσίου κατΆ άρθ. 105 Εισ.ΝΑΚ. Προϋποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης. Περιεχόμενο αποζημίωσης. Περίπτωση παράνομου αποκλεισμού εργολάβου από διαγωνισμό. Υποχρέωση της Διοίκησης για αποζημίωσή του.