Είναι νόμιμη η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προκειμένου να περιληφθούν σε αυτόν εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί;

απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, να αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/1984 …… Για την εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η σύναψη σύμβασης. 2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών που ιδίως περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση καινούργιας σύμβασης ………. 3. Αν στο συγκριτικό πίνακα περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο συγκριτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α, β και γ, ως εξής: ……… 5. Οι συγκριτικοί πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο συγκριτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο συγκριτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του συγκριτικού πίνακα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς».
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ίδιου Π.Δ. ορίζεται ότι «Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση συγκριτικού πίνακα και που ενσωματώνονται στον επόμενο συγκριτικό πίνακα. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά 20%».
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι, κατά κανόνα, η σύνταξη ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ προηγείται της εκτέλεσης των υπερσυμβατικών ή νέων εργασιών. Προβλέπεται, όμως, εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν, τόσο για τις πρόσθετες επείγουσες εργασίες του άρθρου 44 όσο και κατά την περίπτωση που ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τον νόμο στην εκτέλεση των υπερσυμβατικών ή των νέων εργασιών, όταν δηλαδή δόθηκε σχετική έγγραφη εντολή στον ανάδοχο από το αρμόδιο όργανο ή προφορική που καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου (Συμβούλιο της Επικρατείας 1170/2003, 1334/2000, 1859/1999). Σύμφωνα με την Απόφαση 5460/2005 (Δνη 2006, σελ. 547) του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, «Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή την εκτέλεση των νέων εργασιών μετά την εντολή και πριν από τη σύνταξη του Σ. Πίνακα ή ΠΚΤΜΝΕ), θεωρείται ότι υπάρχει βούληση και των δύο μερών για το διακανονισμό του εργολαβικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το διαγραφόμενο από το νόμο τρόπο. Η παράλειψη του κυρίου του έργου να συντάξει έγκαιρα τον εν λόγω Σ. Πίνακα και να περιλάβει τις εργασίες αυτές, δίνει, όπως προαναφέρεται, δικαίωμα στον εργολάβο να αρνηθεί την εκτέλεση των εργασιών αυτών, δεν στερεί όμως τις νέες που εκτελέσθηκαν εργασίες, συμβατικού θεμελίου, αφού και εντολή από μέρους του κυρίου του έργου δόθηκε και αποδοχή της εντολής αυτής από μέρους του εργολάβου έγινε, με την εκτέλεση των εργασιών. Κατά συνέπεια οφείλεται στην περίπτωση αυτή από τον κύριο του έργου το συμβατικό αντάλλαγμα, που θα πρέπει να προσδιορίσει με τις οικείες διατάξεις και όχι από κάποια άλλη μορφή αποζημιώσεως». Πολύ περισσότερο, με την υπ' αριθ. 595/2005 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι «…….. σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 5η σκέψη της παρούσης αποφάσεως, από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ/τος 609/1985, οι οποίες παρατίθενται στην 4η σκέψη της παρούσης αποφάσεως, δεν αποκλείεται εργασίες, οι οποίες παρεκκλίνουν της συμβάσεως και εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή, να κριθούν στην συνέχεια από τα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου ή, σε περίπτωση διαφωνίας, από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο, ως αναγκαίες, οπότε οι εργασίες αυτές νομιμοποιούνται εκ των υστέρων με την σύνταξη συγκριτικού πίνακα και, εφ` όσον απαιτείται, πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Επομένως, η κρίση του δικάσαντος εφετείου, σύμφωνα με την οποία εκτελεσθείσες υπερσυμβατικές εργασίες αποκλείεται να περιληφθούν σε μεταγενέστερο της εκτελέσεώς τους συγκριτικό πίνακα δεν στηρίζεται σε ορθή ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων» (Συμβούλιο της Επικρατείας 595/2005).
 
Κατηγορία: