Εγκύκλιος 3/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Α` Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005'