Εγκύκλιος 13/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας'