ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4472/2016 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4412/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4472/2016 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4412/2016

Σε συνέχεια έκδοσης και δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4472/2017 (Α΄74), σας ενημερώνουμε ότι, μεταξύ άλλων, στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων :

Άρθρα 21 έως 35 “Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων”.
Άρθρο 47 “Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4412/2016”.
Άρθρο 61 “Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”.
Άρθρο 118 “Ηλεκτρονικό Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.)”.
Άρθρο 119 “Τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016".

Δείτε το ν. 4472/2017 ΕΔΩ

Δείτε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής ΕΔΩ

Φορέας: