Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Έκδοση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι κάτωθι Κανονισμοί :
Α) υπ' αριθμ 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων»,
Β) υπ' αριθμ 2015/2341 της Επιτροπής (EE L 330/16) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων»,
Γ) υπ' αριθμ 2015/2340 της Επιτροπής (EE L 330/14) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων»,
με τους οποίους καθορίζονται τα κατώτατα όρια που εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου
2016.

Την ανακοίνωση των κανονισμών από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα την βρείτε εδώ.

Φορέας: