ΕΑΑΔΗΣΥ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ στο τεύχος Β 1924 η νέα ΥΑ του ΕΣΗΔΗΣ κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 36 παρ. 5 και 258 παρ. 10 (για συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Φορέας: