ΕΑΑΔΗΣΥ: Αναστολή έναρξης ισχύος του μέρους Β' του Ν.4281/2014

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 31 Μαϊου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4392/2016 (Α' 100) “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”, το άρθρο δεύτερο του οποίου τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4380/2016 (Α' 66). Κατόπιν  των  ανωτέρω,  η ισχύς  των  διατάξεων  του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 αρχίζει από την  1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ.

Ο Νόμος 4392/2016 (ΦΕΚ 100/Α/31.05.2016)​ εδώ.

Φορέας: