ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων, για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, με μορφή:

παρακολούθησης αλλαγών (track changes):

  • για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 
  • για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.            

αποδοχής των αλλαγών:

  • για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
  • για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.          

 

 

Φορέας: