Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον προέβη στις εν λόγω εργασίες κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μετά από προφορική εντολή της υπηρεσίας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, η οποία καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.