Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Ημερομηνία: 14/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: