Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Νομοθέτημα: Αριθμός Απόφ.: 56902/215/02-06-2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής
Ημερομηνία: 02/06/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1924Β' 02/06/2017
Τίτλος: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Αρχείο:
Σχόλια: