ΥΑ Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξής: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης"

Νομοθέτημα: Αριθμ. 57654/2017
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 23-05-2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1781Β'/23-05-2017
Τίτλος: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αρχείο:
Σχόλια: