Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 10
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 27/02/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ
Τίτλος: Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 το Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: