Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο            
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 06-05-2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8Θ64691ΩΓ-Β4Δ
Τίτλος: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: