Νόμος 4324/2015 Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις

Νομοθέτημα: Νόμος 4324/2015
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 29/04/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Α'44/29-04-2015
Τίτλος: Νόμος 4324/2015 Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις
Αρχείο:
Σχόλια: Στο άρθρο 19 προβλέπεται η παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015

 

Νόμος: