ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ, Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 08/04/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 602Μ4691ΩΓ-Θ8Ψ
Τίτλος: ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ, Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Νόμος: 
Carrier: