Ν4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Νομοθέτημα: Ν 4446/2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 22/12/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016
Τίτλος: Ν4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο- λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
Αρχείο:
Σχόλια: Με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22. 12. 2016) αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 ως εξής: «7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374),για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2017. 8. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017». Πρόκειται για τις διατάξεις που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς, για πράξεις ή παραλείψεις που εκδίδονται ή συντελούνται έως τις 30 Μαρτίου 2017 α) σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) αλλά κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 και β) σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων των άρθρων 5 και 235 χωρεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 προδικαστική προσφυγή.
 
Νόμος: