Ν4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α'/ 6-12-2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις (περιλαμβάνει διορθώσεις του ν4412/16)

Νομοθέτημα: Νόμος 4441/2016
Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ημερομηνία: 6-12-2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 227 Α'
Τίτλος: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις (περιλαμβάνει διορθώσεις του ν4412/16)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: