Ν. 4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Νομοθέτημα: Νόμος 4442/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 7-12-2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 230 Α'
Τίτλος: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: