Ν. 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

Νομοθέτημα: Νόμος 4325/2015
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 11/05/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 47Α'/11-05-2015
Τίτλος: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: