Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 21                  
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 30-04-2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ψ65Ω4691ΩΓ-ΨΑΖ
Τίτλος: Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: