ΦΕΚ 21 Α'/21-02-2016 Νόμος υπ’ αριθμ. 4368 - Άρθρο 93 Παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.

Νομοθέτημα: Νόμος υπ’ αριθμ. 4368 - Άρθρο 93
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ααφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 21-02-2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 21 Α'/21-02-2016 
Τίτλος: Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: