ΦΕΚ Α' 206/03-11-2016 Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)

Νομοθέτημα: ΦΕΚ Α' 206/03-11-2016
Φορέας: Βουλή των Ελλήνων
Ημερομηνία: 03/11/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ Α' 206
Τίτλος: Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: