Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1047
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 24/03/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΘΩΔΗ-1ΩΟ
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: