Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1062
Φορέας: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 13/04/2017
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 64ΓΨΗ-ΜΗΤ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: