Φορολογικά

ΠΟΛ. 1035/15.2.2008 Σύνταξη απογραφής από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τις πιο πάνω επιχειρήσεις και τον τρόπο σύνταξης της απογραφής των αποθεμάτων τους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας.

Κατηγορία: 

Φορολογικός οδηγός οικονομικού έτους 2008 τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων.To κείμενο έχει αποσταλλεί στους συνδέσμους της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να διανεμηθεί στα μέλη.

Φορολογικός οδηγός οικονομικού έτους 2008 τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων. Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ

To κείμενο θα αποσταλλεί στους συνδέσμους της ΠΕΣΕΔΕ και θα διανεμηθεί στα μέλη.

Κατηγορία: 

Στις 14 /02/2008 στη Θεσσαλονίκη Ενημέρωση για Φορολογική Δήλωση & Απογραφή

 

Στις 14/02/2008 στην Θεσσαλονίκη στο Ξενοδοχείο PORTOστις 5:00μ.μ. μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κος Κορομηλάς θα αναπτύξει, τόσο τον τρόπο σύνταξης της Φορολογικής Δήλωσης του έτους 2008 (έσοδα – έξοδα), όσο και τον τρόπο σύνταξης της απογράφης που είναι πια υποχρεωτική και για τα Β΄ κατηγορίας Βιβλία (απόφαση που εκδόθηκε απ’ το ΥΠ.ΟΙ.Ο. στην 14/12/2007).

Κατηγορία: 

Φορολογικός οδηγός οικονομικού έτους 2008

Ετοιμάζεται με την επιμέλεια του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Κορομηλά πλήρης φορολογικός οδηγός για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2008. Στον οδηγό θα περιλαμβάνονται με πλήρεις επεξηγήσεις οι νομοθετικές διατάξεις και οι σχετικές εγκύκλιοι που ισχύουν για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των εργοληπτών δημοσίων τεχνικών έργων μετά το Ν. 3522/2006, και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής με συμπληρωμένα τα σχετικά έντυπα (Ε3, Ε5 κ.λπ). Ο οδηγός αυτός θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1014/24.1.2008 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΟΛ. 1014/24.1.2008

Σας, κοινοποιούμε το άρθρο 20 «Δήλωση στοιχείων ακινήτων» το οποίο αφορά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2008 που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου με θέμα «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακίνητων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε στις 22.1.2008 στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008. Συγκεκριμένα:

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1013/23.1.2008 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008, και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

ΠΟΛ. 1013/23.1.2008

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α΄/27.12.2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».

Κατηγορία: 

Απογραφή εμπορευσίμων αγαθών από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις

Επιμέλεια : Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Με τις διατάξεις του Ν. 3522/2006 οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών εργων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να προσδιορίζουν με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα) το καθαρό αποτέλεσμά τους, για έργα που ανέλαβαν από την 1.1.2007 και μετά.

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών κ

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. Α΄ 84).

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών κα

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για’ της περίπτωσης γ’ και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. Α’ 84).

Κατηγορία: 

Α.Π. 1120098/14.12.2007 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Με την απόφαση Α.Π. 1120098/14.12.2007, παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την 18.1.2008, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

Κατηγορία: 

Οι τεχνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να περαιώσουν με τις διατάξεις του Ν. 3296/2004

Οι τεχνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 3296/2004. Συνεπώς για τις ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους τους υπάγονται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 και της ΠΟΛ. 1037/2005.

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1131/2.11.2007 Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση τα εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 25 και της παρ. 4 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1132/6.11.2007 Υπόχρεοι τήρησης βιβλίου έργων

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων που υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3% σε περίπτωση εισφοράς αναληφθέντος έργου σε εταιρεία ή κοινοπραξία

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Φορολόγηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3220/2004

Με τροπολογία προσθήκη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2008», στις 6.11.2007 από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, προβλέπονται τα ακόλουθα :

Κατηγορία: 

Ποιός είναι ο χρόνος απόκτησης εσόδων από την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων ;

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων, λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα τα οποία πιστοποιούνται εντός της χρήσης με τους οικείους λογαριασμούς. Τα ανταλλάγματα αυτά μειώνονται κατά τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου που αντιστοιχούν σ’ αυτά  και που θεωρούνται έσοδα της χρήσης κατά την οποία αποδίδονται.

Κατηγορία: 

Πως προσδιορίζεται η προφανής δυσαναλογία δαπανών κατασκευής και κόστους κατασκευής έτσι ώστε ο φορολογικός έλεγχος να προσαυξήσει τον συντελεστή Κ.Κ. ;

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Πως προσδιορίζει ο φορολογικός έλεγχος το καθαρό εισόδημα των τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων για έργα που ανέλαβαν μέχρι τις 31.12.2006 ;

 

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Για τις τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά το καθαρό εισόδημά τους και ειδικότερα :

α) Για τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, για άδειες ανέγερσης οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι και την 31.12.2006, και

Κατηγορία: 

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για τις συναλλαγές του έτους 2006

Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1103/5.9.2007 παρατάθηκαν για όλους τους υπόχρεους οι προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2006, ως ακολούθως:

Κατηγορία: 

Σημαντική απόφαση του Σ.τ.Ε. Νο 2370/2007 για τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

Σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κ.Β.Σ., πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου, εφ’  όσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, η φορολογική αρχή έχει από το άρθρο 20 παρ.

Κατηγορία: 

Α.Π. 1096604/12.10.2007 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Α.Π. 1096604/12.10.2007

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1113/10.10.2007 Μη επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. και μη λήψη μέτρων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2523/1997 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ. 1113/10.10.2007             

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1112/5.10.2007 Καθορισμός της έννοιας του εμπορικού κέντρου, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΠΟΛ.1112/5.10.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν. 2859/2000), και ειδικότερα:

α) τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 8

β) τις διατάξεις της περίπτωσης κστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22

γ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1109/20.9.2007 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1109/20.9.2007

Σχετικά με τo ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα 171217 31.8.2007, 171218 31.8.2007, καθώς και τα 171441 6.9.2007, και 171442 6.9.2007  έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ε.Δ.Ο.Ε.) ξεκίνησε και για τους νομούς Σερρών ,Λέσβου, Αρκαδίας,Έβρου .
Επομένως, οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:

Κατηγορία: 

Σελίδες