Φορολογικά

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για τις συναλλαγές του έτους 2006

Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1103/5.9.2007 παρατάθηκαν για όλους τους υπόχρεους οι προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2006, ως ακολούθως:

Κατηγορία: 

Σημαντική απόφαση του Σ.τ.Ε. Νο 2370/2007 για τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

Σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κ.Β.Σ., πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου, εφ’  όσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, η φορολογική αρχή έχει από το άρθρο 20 παρ.

Κατηγορία: 

Α.Π. 1096604/12.10.2007 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 
Α.Π. 1096604/12.10.2007

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1113/10.10.2007 Μη επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. και μη λήψη μέτρων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2523/1997 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ. 1113/10.10.2007             

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1112/5.10.2007 Καθορισμός της έννοιας του εμπορικού κέντρου, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΠΟΛ.1112/5.10.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν. 2859/2000), και ειδικότερα:

α) τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 8

β) τις διατάξεις της περίπτωσης κστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22

γ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33

Κατηγορία: 

ΠΟΛ. 1109/20.9.2007 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1109/20.9.2007

Σχετικά με τo ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα 171217 31.8.2007, 171218 31.8.2007, καθώς και τα 171441 6.9.2007, και 171442 6.9.2007  έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ε.Δ.Ο.Ε.) ξεκίνησε και για τους νομούς Σερρών ,Λέσβου, Αρκαδίας,Έβρου .
Επομένως, οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:

Κατηγορία: 

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων κ.α. σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές - Εγκ. 1100 Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών και Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών.

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1100  εδώ
 
Κατηγορία: 

Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις πληγείσες περιοχές - εγκ.1102

 

Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
 
διαβάστε την απόφαση εδώ
 
Κατηγορία: 

Σελίδες