Άρθρα 200 & 288 - Ερμηνεία Συμβάσεων - Μεταβολή Συνθηκών

Προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 200 και 288 Α.Κ

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Διοικητικές Συμβάσεις - Δημόσια έργα - Καλή πίστη - Συναλλακτικά ήθη - Καθορισμός παροχής και αντιπαροχής από τα δικαστήρια -. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις.Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να παρεμβαίνει διορθ

Διοικητικές Συμβάσεις - Δημόσια έργα - Καλή πίστη - Συναλλακτικά ήθη - Καθορισμός παροχής και αντιπαροχής από τα δικαστήρια -. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις.Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να παρεμβαίνει διορθωτικά στα της συμβάσεως, καθορίζοντας κατά παρέκκλιση, ακόμη και από τα συμφωνηθέντα την παροχή και αντιπαροχή όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Στις διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων εργων, το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικά στα της συμβάσεως, εφόσον αυτό δεν επιτεύχθηκε κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, καθορίζοντας κατά παρέκκλισ

Στις διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων εργων, το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικά στα της συμβάσεως, εφόσον αυτό δεν επιτεύχθηκε κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, καθορίζοντας κατά παρέκκλιση ακόμα και από τα συμφωνηθέντα την παροχή και αντιπαροχή όταν τούτο επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η διορθωτική αυτή παρέμβαση επέρχεται στις περιπτώσεις που συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, που καθιστούν γιά κάποιον από τους συμβληθέντες την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή.

Δημόσια έργα (ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985).Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 173 (ερμηνεία δήλωσης βούλησης), 200 (ερμηνεία συμβάσεων) και 288 (εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη) ΑΚ και στις

Δημόσια έργα (ν. 1418/1984, π.δ.