Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων - Εγκύκλιος 25