380 - 2006 διάταξη του άρθρου 16 παρ. 40 εφαρμόζεται και στις κοινοπραξίες οι οποίες αποφασίζουν οικειοθελώς να κατέλθουν στον διαγωνισμό ως κοινοπραξία.